فردی که به علت تجاوز به کدو تنبل به ۶ سال حبس محکوم شد

فردی که به علت تجاوز به کدو تنبل به ۶ سال حبس محکوم شد

دوشس به علت تجاوز به کدو تنبل به 6 سال حبس محکوم شد

این مرد ۳۴ ساله راکی دوسش پس از ۶۴ فقره تجاوز به کدو تنبل در مکان های عمومی و برهنگی در ملا عام به ۶ سال حبس محکوم شد .

%d8%af%d9%88%d8%b4%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d9%87-6-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a8%d8%b3

بخاطر اینکه مردم جرم او را خطرناک نمیدانستند او را به مرکز تادیبی ALGOA انتقال دادند . راکی دوسش چون در این مرکز تحت مراقبت ویژه نبود اقدام به فرار از این مرکز تادیبی نمود .

فردی که به علت تجاوز به کدو تنبل به ۶ سال حبس محکوم شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.