تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین, امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین, امام صادق و یوسف پیامبر

تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین, امام صادق و یوسف پیامبر پالاما>>>شخصیت شناسی>>تعبیر خواب>مقاله جامع و کاملی در مورد تعبیر خواب سگ تعبیر خواب دیدن سگ به روایت محمد بن سیرین : تعبیر خواب دیدن سگ در خواب » سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. تعبیر خواب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب آب از ابن سیرین چیست

تعبیر خواب آب از ابن سیرین چیست

تعبیر خواب آب از ابن سیرین چیست پالاما>>>شخصیت شناسی>>تعبیر خواب>تعبیر جامع از خواب در مورد آب از ابن سیرین تعبیر خواب ابن سیرین آب زلال » اگر ببيند آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است  تعبیر خواب خوردن آب دریا » اگر ببيند از دريا آب گوارا ميخورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي جها...

ادامه مطلب

تعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع)

تعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع)

تعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع) پالاما>>>شخصیت شناسی>>تعبیر خواب>تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد يقين قوت کار صعب و دشوار همدم و هم صحبت کسي شدن در خدمت مقام مهم شهر بودن تعبير خواب آب به روايت امام جعفر صادق (ع) ...

ادامه مطلب